První stanovy sboru

Stanovy
Spolku dobrovolných hasičů městyse Ouval
§ 1.
Zřízení a účel spolku

V městysi Ouvalech zřídil se sbor dobrovolných hasičů jenž pod předsednictvem starosty městyse Ouval obral si za účel při požárech, vpádu povodně, sesuti nějaké budovy, neb při podobném neštěstí život a majetek svých spoluobčanů nezištným sebeobětováním a pilností hájiti a ochraniti.

§ 2.
Prostředky k dosažení účele.

K dosažení účele napomahati mají častá cvičení, vzorný pořádek a poslušnost členů, konečně morální a hmotná podpora místní obce a jednotlivých občanů.

§ 3.
Sídlo spolku.

Sídlo spolku jest městys "Ouvaly" správní rok jest rok sluneční. Pečeť spolková obsahuje zemský znak s nápisem: "Dobrovolný sbor hasičů městyse Ouval". Prápor spolkový jest barvy červené se znakem městyse Ouval a nápisem: "Dobrovolný sbor hasičů městyse Ouval".

§ 4.
O odborech.

Člénstvo hasičského spolku se dělí ve dva odbory a sice: Odbor I jenž skládá se z členů kteří vlastní pomoc a v pádu nebezpečí a neb neštěstí přinésti mají, a Odbor II který morálně a hmotně odbor prvý k dosažení účele podporovati má.

§ 5.
Odbor I.

Mužstvo odboru I tvoří s sobě pod svým velitelem uzavřený celek, kterémuž mimo velení v pádu požáru i dozor na veškeré hasičské náčiní a stroje přísluší.
Odbor I se dělí:
1. Lezci, tito musí na nejvíce v pádu požáru ohrožených místech za účelem vedení vodního proudu hašení a ochranování lidských životů působiti.
2. Stříkačníci, mužstvo toto určeno jest pro obsluhu stříkaček jakož i pro dodávání těmto potřebné vody.
3. Mužstvo ochrané, toto má za povinnost udržeti při požárech přísný pořádek, by se sboru vždy volného místa k účinkování dostávalo a ochrana vynešeného majetku byla zabezpečena.
V každém z těchto třech oddílů velí náčelník kterého si mužstvo odboru ve zvláštní k tomu účelu starostou svolané schůzi ze svého středu nad poloviční většinou hlasu volí. Náčelníci těchto třech oddílů zasedají v hodnosti své ve výboru. Členové odboru prvého neplatí žádných příspěvků, vyjímaje 20 krejcarů zapisného při vstoupení do sboru.

§ 6.
Odbor II.

Odbor II skládá se z údu čestných, zakládajících a přispívajících.
1. Údem čestným stává se ten kdo podstatných zásluh o sbor si získav, k návrhu výboru valnou hromadou za čest. Člena zvolen byl.
2. Údem zakládajícím jest ten kdo jednou pro vždy 5 zlatých do spolkové pokladny zaplatil a ku každoročnímu příspěvku 2 zlaté se zaváže.
3. Údem přispívajícím stává se ten, kdo valnou hromadou ustavený příspěvek o měsíčních lhůtách do pokladny odvádí. Členové odboru druhého mohou býti zároveň členy odboru prvního.

§ 7.
O přijímání členů

Přijmouti člena do sboru přísluší výhradně výboru, nechceli tento přihlasivšího se co úda přijmouti není povinnen důvod téhož udati.

§ 8.
Práva a povinnosti členů.

Veškeří členové spolku mají právo valných hromad se účastniti v nich právo platné voliti a voleni býti valným hromadám jakož i výboru návrhy a dotazy činiti.
Povinnost členů:
Každý člen sboru se zavazuje:
1. k úplnému zachování stanov, a k plnění v dobru naň činěných povinností;
2. poslušen býti svých zvolených hodnostářů oborových.
3. napomáhati čestným a pívětivým jednáním a ochotou k udržení svornosti a vzorného ducha ve spolku.
4. k požáru jak jen spěšně možnoa ku cvičení vždy v určitou dobu se dostaviti.
5. daných mu od představených rozkazů zachovati a správně plniti.

§ 9.
O vystoupení a vyloučení údu ze sboru.

Vystoupení ze sboru jest každému vždy svobodno, musí však každý své vystoupení výboru písemně ohlásiti.
Vyloučení některého člena může výbor uzavříti:
1. Když úd po třetím napomenutí svým povinnostem vzhledem ku spolku a cti nedostojí;
2. Když není poslušen rozkazu svých představených a dopustí se hrubších příčin proti řádu požárnímu.
3. Byl-li úd pro přečin zákona trestního trestán.
4. Jestli úd zavdal podnět k rozbrojům ve sboru a jednal-li proti účeli a provolání téhož.
5. Když příspěvek po opětném napomenutí nezapravil.

§ 10.
O valné hromadě.

Starosta jest povinnen valnou hromadu svolati:
1. řádnou valnou hromadu každý rok v prvním měsíci roku spravního.
2. mimořádnou kdykoli s to jedna čtvrtina členů spolku neb výboru pžádá. Svolání valné hromady má se na osm dní napřed spolu s programem místem a časem kdy odbývána bude, oběžníkem ohlásiti.
O návrzích které tímto způsobem ohlášeny nebyly nelze se usnášeti. Valná hromada uzavírá platně, když přítomna alespoň třetina údu. Není-li valná hromada k usnášení schopná má právo o hodinu později svolaná valná hromada právo platného usnášení se bez ohledu na počet přítomných. Hlasování při volbách děje se lístky, veškeré jiné aklamací. Protokol o valné hromadě podpisuje starosta jednatel a dva členové výboru. Valná hromada usnáší se vetšinou hlasu ji přítomných.

§ 11.
Valné hromadě přísluší.

1. Volba velitele, podvelitele (cvičitele) co jeho náměstka, třech členů výboru a dvou náhradníků;
2. změna stanov;
3. schvalování účtu a správy jednatelské;
4. ustanovení příspěvků členu přispívajících;
5. rozhodovati na základě dobrozdání výboru a návrzích jednotlivých členů a určovati jak mají údové sboru škodu neb pohromu při požáru utrpěvši, odškoděn býti.

§ 12.
Starosta sboru.

Starostou sboru jest vždy místní starosta obce a přísluší mu svolávání a vedení veškerých schůzí jakož i dohled nad prováděním toho co v těchto usnešeno bylo. On jest povinnen veškeré ze sboru vycházející listiny spolu s jednatelem podpsati. On poukazuje účty pokladníkovi k vyplacení a jest zároveň s tímto za jmění spolku valné hromadě zodpověden. Starostovi jest dbáti o to aby se stanovy a veškerá nařízení sboru náležitě zachovaly. Starosta stojí v čele spolku a zastupuje jej na venek.

§ 13.
O výboru.

Výbor skládá se z velitele, cb místopředsedy, podvelitele / cvičitele / co velitelova náměstka, třech náčelníků odboru, třech důvěrníků a dvou náhradníků. Výbor volí ze svého středu jednatele a pokladníka spolkového. Takto ustanovený výbor schází k pozvání starosty jak často toho potřeba žádá. Aby usnešení výboru bylo platné jest třeba aby starosta neb jeho náměstek a nejméně 4 členové výboru přítomni byli. Výbor usnáší se většinou hlasů a předsedající má při rovnosti hlasů hlas rozhodující. Protokol schůze výborové podpisují veškeří členové výboru schůzí přítomni.
Veškerá vyhlášení spolková vyvěšují se na spolkové tabuli návěstní. Výbor volen jest na jeden rok, úřaduje by platně a mohou ti kteří v něm zasedají opět voleni býti.

§ 14.
Velitel sboru.

Veliteli přísluší:
a) zastupovati starostu v jeho nepřítomnosti, přičemž veškerá práva a povinnosti tohoto na sebe beře.
b) při požáru neb cvičení vrchní velení převzíti,
c) patřičná cvičení stanovíti,
d) spolu s předsedou schůze výboru ustanovati,
e) poklesky ve sboru se objevivší kárati a odstraňovati,
f) na správu hasičského náčiní dohlížeti a téhož správy obstarávati,
j) sboru o záležitostech hasičských čeliti.

§ 15.
Místovelitel.

Zastupuje při požáru velitele za téhož nepřítomného.

§ 16.
Jednatel.

Jednatel vede veškeré písemnosti a spisuje protokoly o schůzích spolkových, chová pečeť spolkovou a podpisuje spolu se starostou veškeré spiy ze spolku jdoucí, též chová archív spolkový a přednáší valné hromadě správu jednatelskou.

§ 17.
Pokladník.

Obstarává příjmy a vydání sboru, smí však jen taková vydání zapraviti, které k výplatě starostou poukazaná byla. Vede potřebné účty spolkové a podává valné hromadě správu pokladní. Pokladník jest spolu s předsedou zodpověden za jmění spolkové.

§ 18.
Jmění spolkové.

Jmění sboru se skládá:
1. ze zápisného, kteréž každý činý úd ve výši 20 krejcarů složiti má.
2. z příspěvku členů,
3. z daru;
Jmění spolkové se upotřebí k účelům výborem určeným a sboru se týkajícím.

§ 19.
Jednací řeč.

Řeč jednací jest výhradně řeč česká

§ 20.
O rozejití se spolku

Spolek přestává trvati jestli že čítá méně než 4 činé členy, neb pakli se valná hromada dvěmi třetinami veškerých v ní zastoupených hlasu na jeho rozejití se usnese. Jmění spolkové připadne v tom pádu místní obci s tou výhradou že v pádu opětného v Ouvalech zřízení sboru hasičského tomuto zpět dáno býti má.

§ 21.
Smírčí soud.

Rozepře mezi členy spolku vzniklé urovnává velitel s dvěma výbory. Žádájí-li toho sporné strany děje se narovnání toho při nejbližší valné hromadě, kde většina hlasu rozhodne.

§ 22.
Výzbroj členu.

Činí členové spolku užívají při cvičení a požáru stejnokroj a sice:
a. přilbu hasičskou,
b. hasičský pás ochraný se sekerou neb sekáčem.
c. Velitel nosí hodností své přiměřený sekáč.
d. Přispívající členové užívají při veřejném spolku vystoupení červenobílé pásky na levé paži kroje civilního. Zneužívání kroje tresce se vyloučením. Za každou škodu na zbroji a kroji spusobenou jsou dotyční členové povinni sboru náhradou dáti. Přestává-li kdo členem býti, sboru jest povinnen zbroj i kroj v nejlepším pořádku veliteli sboru odevzdati. Každá škoda na kroji i zbroji má se ihned oznámiti.

§ 23.

Sbor hasičský užívá při cvičení a požáru signálových píšťal trubek jakož i křídlovky značky signálové však se úplně liší od těch které c.k. vojsko v užívání má.
V Ouvalech dne 1. října 1885.

Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!