Druhá světová válka a SDH

1939

V roce 1939 vyslal sbor 8 x asistenci k různým zábavám vždy dvou člennou. Služby v bio a divadlech se tohoto roku nekonaly. Teoretická cvičení neboli školy bylo provedeno 18 po jedné hodině, největší návštěva byla 16 mužů, nejmenší 7, stav mužstva cvičícího činného činil 28 mužů.

Cvičení praktická s nářadím konána byla pouze 3x neb na cvičení času nebylo vzhledem ke stavbě hasičské zbrojnice, mužstvo pracovalo ve volných chvilkách na stavbě nezištně, odpracováno bylo asi 1 400 hodin.

Požáry byly v tomto roce 2. První u p. Moiknera vypukl v 1,30 hod. v noci, hasičstvo bylo voláno až po 3. hod. účinná pomoc byla již marnou, sbor pouze utlumil dohořívající jjiž trosky. Poplach prováděla noční obecní služba. Škoda činila asi 40 000,- K. Druhý požár u p. Strnada vznikl v 1,15 hod. v noci, sbor dostavil se k požáru v 1,35 hod. tudíž za 20 minut po vypuknutí se 14 muži a pracoval 1,5 hod., škoda činila asi 8 000,- K.

1940

Cvičení teoretické školy provedeny 14x po 2 hodinách. Největší návštěva 18 mužů, nejmenší 8. Účelem škol jest vysvětlení prací při různých stavech nouze, požárech povodních atd.

Cvičení praktických provedeno bylo 16x po 2 hodinách, celkem 32 hodin. Největší návštěva 17 mužů, nejmenší 6 mužů. Stav mužstva činného v tomto roce byl 30 mužů.

Sbor zasáhl při povodni se 14 muži po dobu 8 hodin, mimoto hlídkovalo 6 hodin 10 mužů. Jako bezpečnostní služba bylo vysláno při závodech cyklistů dne 19. 3. 14 mužů a 26. 5. 12 mužů.

Požár v tomto roce byl pouze jeden a sice stoh slámy p. Vojtěchovského, sbor dostavil se za 15 minut a pracoval na zdolání 4,5 hodiny s 12 muži. Služby v bia, divadlech a zábavách se nekonaly.

1941

Cvičení teoretická konána 16x po 1,5 hod. celkem navštívilo 240 mužů. Největší návštěva byla 25 mužů, nejmenší 8 mužů.

Praktických cvičení provedeno 22x s celkovým počtem 276 mužů. Největší návštěva 17 mužů, nejmenší 9 mužů. Stav mužstva cvičícího v tomto roce byl 24 mužů. 19. června proveden náhlý sraz mužstva a trval 16 minut. Přítomno bylo 16 mužů.

Požáry byly dva. První u p. Nováka 9. 6. vypukl v 14,00 hod. z neopatrnosti a hořely chemikálie. Záchranné práce provedlo 13 mužů, pohotovost byla na místě za 20 minut. Škoda odhadována na 35 000,- K. Druhý požár vagón slámy, záchranné a odklizovací práce provedlo 10 mužů, bylo to 26. ledna. 19. června proveden náhlý sraz mužstva , který trval 16 minut, přítomno bylo 16 mužů.

Po dobu žní stavěl sbor protipožární hlídky v polích a ve zbrojnici v době noční po dobu 6. týdnů . Celkem postaveno 42 hlídky ve zbrojnici celonočních v celkovém počtu 126 mužů a v polích 95 hlídek po 4 mužích v celkovém počtu 380 mužů, taktéž v noci.

Provedeno bylo cvičení 5 okrsku ve Škvorci, náš sbor se povinně dostavil s 18 muži a hasícím nářadím. Cvičení toto mělo ukázat jak vypadá zákrok při velikém požáru. Služby v bio a divadlech se nekonaly.

1942

Provedeno cvičení teoretických 18x z největší návštěvou 15 mužů, nejmenší 5 mužů. V těchto školách se mužstvu přednášejí nejnovější poznatky v požárnictví. Dále se mužstvu vysvětluje jak provádět záchranné práce po leteckém útoku.

Praktických cvičení provedeno 14x z největší návštěvou 21 a nejmenší 9 mužů. Cvičení provedeno s nářadím , které má sbor po ruce, stříkačkou ruční, motorovou, žebříky a hadicemi.

Požáry v místě tento rok nebyly. Sbor měl 1x pohotovost v noční době asi o 2 hod. 16. srpna. Zjistilo se, že požár jest daleko, až v Nehvizdech a nebylo zákroku našeho třeba, hořel stoh slámy.

10. ledna doprovodil sbor na poslední cestě jednoho ze starých členů zasloužilého br. Jana Konstantina, účast 14 mužů.

2. července ztratil sbor dobrého a vedoucího samaritána br. Henigsfelda a doprovodil jej sbor na poslední cestě počtem 16 mužů.

Služby v bio a divadlech konány nebyly. Žňové hlídky byly provedeny jako v roce minulém po 6 týdnů jak ve zbrojnici tak i v polích.

1943

Provedl sbor 13 škol, přítomných bylo celkem 174 mužů, největší návštěva 16 mužů, nejmenší 10 mužů. Školy provedeny na téma zákrok při požárech mlýnů, lesů a chemických továren a různých jiných objektů.

Praktických cvičení provedeno 22x s celkovou návštěvou 315 mužů, největší návštěva 18 mužů, nejmenší 12 mužů. Cvičení prováděno podle nového nařízení německých okupantů, které bylo jimi též kontrolováno.

Požáry byly 2 a to 27. června železniční vůz ložený rašelinou, pohotovost sboru byla za 15 minut s 12 muži, hasební práce trvaly 1,20 hodiny. Druhý požár 6. srpna obilí na poli p. Škudery. Sbor dostavil se na místo požáru za 20 minut. Požár lokalizován za pomoci občanů za 1,40 hodiny, přítomných bylo 12 mužů a 20 občanů. Škoda odhadována asi na 35 000,- K.

Služeb v bio, které byly úřady nařízeny konáno bylo 260x po dvou mužích, v divadlech 44x po dvou mužích. Žňové hlídky provedeny jako v minulém roce. Stav mužstva v tomto roce 30 mužů činných.

1944

Praktických cvičení provedeno 19 po 1,5 hod. celkem 28x, největší návštěva 21 mužů, nejmenší11 mužů. Školy prováděny na téma různých záchranných prací při požárech všeho druhu, při leteckých neštěstích a jiných stavech nouze.

Cvičení praktická bylo provedeno 17 po dvou hod., celkem 34 hod. Největší návštěva 21 mužů, nejmenší 9 mužů. Celkově navštívilo toto cvičení 256 mužů.

Požárů bylo 6 vesměs na železnici.

14, května železniční vůz, letecké součástky, zákrok provedlo 8 mužů, pohotovost byla ve 20 minutách a hasební práce trvaly jednu hodinu
25. května otevřený vůz železniční , ložený surovým lnem, požár vypukl ve 22,40 hod., sbor dostavil se a počal hasební práce ve 23. hod. Přítomno bylo 14 mužů, práce trvala 12 hodin a byla velmi namáhavá.
2. července železniční vůz otevřený s bednami, sudy a dřevitou vlnou, požár vypukl v 15,20 hod., sbor dostavil se v 15,50 hod. se 7 muži a za pomoci železniční čety a oheň lokalizoval. Hasební práce trvaly 30 minut.
4. července vypukl požár otevřeného žel. vozu loženého bednami a dřevitou vlnou , požár hlášen v 15,45 hod. sbor dostavil se a započal hasební práce v 16,00 hod. s 13 muži, tudíž trvala hotovost 15 minut, hasební práce trvaly 1,20 hod.
5. července železniční vůz ložený stěhovacím vozem, sbor volán v 21,43 a dostavil se ve 2 hod., tedy za 18 minut. Sbor pracoval na zdolání 130 minut, přítomných bylo 24 mužů. K tomuto požáru dostavily se vůkolní sbory : Jirny ve 22,40 hod., Šestajovice ve 23,05 hod., Horoušany ve 23,10 hod., Nehvizdy ve 23,45 hod. Jejich zákroku nebylo již třeba neb náš sbor dokončoval hasební práce a opustil požářiště ve 23,55 hod.
10. září železniční vůz uzavřený ložený papírovými pytli, sbor volán v 11,10 hod. a dostavil se k požáru v 11,25 hod., tudíž pohotovost trvala 15 minut. Hasební práce trvaly 1,50 hod. přítomno bylo 20 mužů.

Služby v bio byli vykonány 420x po dvou mužích = celkem 840 mužů, v divadlech byly vykonány 68x po dvou mužích = 136 mužů. Žňové hlídky byly provedeny po 6. týdnů jako roku minulého 42x po čtyřech mužích jest celkem 168 od 10 hod. večerní do 5 hod. ranní, tedy 7 hodin za jednu noc = 294 hod.

Během roku bylo z nařízení úřadu přiděleno 23 mužů k našemu sboru. Doufá, že hodně bratří z těchto bude dobrými hasiči.

Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!